Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Interaktivní prohlížeč územních plánů

Než budete pokračovat v práci s územním plánem, vemte, prosím, na vědomí že:

Tento web s interaktivní mapovou aplikací pro prohlížení územních plánů nepoužívá soubory cookie. Neshromažďuje žádné údaje o návštěvnících. Funguje v internetových prohlížečích, které mají povolený javascript.

Kliknutím na tlačítko "Pokračovat" uživatel prohlašuje, že se seznámil s níže uvedenými údaji o omezeních, připojených službách a autorských právech a že jim v celém rozsahu porozuměl.

Tento web s interaktivní mapovou aplikací je orientační interaktivní pomůckou pro přístup k mapovým a textovým údajům územních plánů. Není územním plánem ve smyslu zákona. Na údaje získalné z tohoto webu se nelze odkazovat ve správních řízeních ani je využívat v rámmci jakéhokoliv právního aktu. Autor nenese odpovědnost za správnost a úplnost údajů dostupných z tohoto webu. Obsažená mapová aplikace využívá níže specifikované připojené webové služby. Za jejich dostupnost a obsah autor neručí.

Tento web s mapovou aplikací je autorským dílem ve smyslu platné legislativy České republiky. Bez svolení autora nelze datovou část tohoto webu přemísťovat na jiná úložiště a jakkoliv do ní zasahovat.

Autor sestavení webu a mapové aplikace:
© Jiří Sovina Ph.D., 2022, sovina@4dprostor.cz

Webové aplikace se dále týkají následující autorská práva:

Objekty pro tvorbu mapy jsou převzaty z knihovny Open Layers. Autorská práva náleží přispěvatelům Open Layers (Open Layers contributors). Knihovna je vydána pod licencí BSD (také známou jako FreeBSD). Autoři se zříkají jakékoliv odpovědnosti za teneto software. Dále jsou využity objekty z knihovny "ol-ext: Extensions for OpenLayers", autor Jean-Marc Viglino, IGN-France, licence BSD

Připojené mapy a autorská práva k nim:

Katastrální mapa, Výškopis, Stínovaný reléf terénu, Ortofotomapa, Základní mapa 1:50 000: © ČÚZK, prohlížecí služby - WMS.

Historické mapy vojenského mapování: © CENIA, Česká informační agentura životního prostředí.

Hlavní výkresy územních plánů obcí ve Středočeském kraji: © Středočeský kraj: Informační systém krajského úřadu.

Mapy záplavových území: © Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha, Systém HEIS VÚV.

 

Územní plán Tachlovice

Poloha vašeho zařízení:
N:
E:
H:

Základní informace

Územní plán se člení do hladin (vrstev), které jsou řazeny nad sebou a je možné je vypínat a zapínat. Hladinu ploch s rozdílným způsobem využití je možné zprůhlednit pomocí posuvníku. Zapínání a vypínání jednotlivých hladin se ovládá z menu "HLADINY", které je dostupné po stisknutí následujících tlačítek v levém dolním rohu mapy:

Zobrazit tlačítka

Menu hladiny se otevírá od spodní strany obrazovky, vhodné pro mobilní telefóny. Automaticky se zavírá při práci s mapou.

Zobrazit tlačítka

Menu hladiny se otevírá od levé strany obrazovky, vhodné pro PC. Menu zůstává otevřené i při další práci s mapou. Z klávesnice se otevírá a zavírá šipkami vlevo a vpravo.

Při práci s mapou jsou tlačítka skryta, aby nezakrývala obsah mapy.

Zobrazit tlačítka

Toto tlačítko zobrazí skrytá tlačítka.

Kliknutím na plochu nebo linii v některé z hladin Územního plánu, se prvek barevně označí a na horní straně obrazovky se otevře okno s informací o označeném objetu. Pokud se pod základní informací objeví položka "INFO", představuje odkaz na příslušnou informaci z textu Územního plánu. Kliknutím na "INFO" se otevře text Územního plánu na místě, které se označeného objektu týká. Pokud k informaci přistupujete z mobilního telefónu, je potřeba v prohlžeči (Chrome, apod.) nemít aktivní volbu "zjednodušený režim". Pokud prohlížeč i tak zjednodušený režim nabízí, nepřijměte jej.
Položka "KN" otevírá informaci z Katastru nemovitostí o pozemku, na který bylo kliknuto.

Zobrazit tlačítka

Toto tlačítko zobrazí údaje o poloze vašeho zařízení a nabídne zoom na tuto polohu.

Zobrazit tlačítka

Toto tlačítko zobrazí stránku s informacemi o autorských právech a omezeních.

Oficiální prezentaci Územního plánu ve formátu pdf najdete na stránkách obce Tachlovice:

ÚP Tachlovice