Naše firma nabízí následující služby a činnosti:

Projekce pozemních staveb 

zejména staveb pro bydlení, služby a administrativu, vč. náročnějších řešení.

Projekce vodohospodářských staveb a staveb krajinného inženýrství

je jedním z nosných programů firmy. V této oblasti řešíme zejména projektování vdních nádrží pro stanovené účely, projektování oprav a rekonstarukcí rybníků, úprav a revitalizací vodních toků. Dále projekci staveb pro odpadové hospodářství, rekreační a sportovně rekreační využívání krajiny, apod.

Projekce sítí technického vybavení měst a obcí

je dalším nosným programem firmy. Do této oblasti spadá projekce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Dále projekce plynovodů, horkovodů vč. sdružených tras, kolektorů, kabelových tras, apod.

Projekce dopravních staveb spadajících do oblasti městského inženýrství.

Nabízíme zpracování projektů místních komunikací, zklidněných komunikací - obytných zón, pěších a cyklistických stezek a veřejných prostranství.

Inženýring staveb a poradenství v oblasti stavebního práva.

Součástí našich služeb investorům je obvykle i obstarání územních rozhodnutí nebo souhlasů, stavebních povolení, ohlášení staveb a pod. Provádíme autorský dozor staveb a zajišťujeme technický dozor investora. Využíváme našich dlouholetých zkušeností z přípravy staveb i z činnoisti ve státní správě ku prospěchu našich klientů.

 

Územní plánování a komplexní řešení území.

Vypracováváme území plány měst a obcí, regulační plány a územně plánovací podklady. Dále návrhy parcelací, komplexního řešení komunikací, veřejných prostransví a inženýrských sítí pro obytná území, komerční zóny, přestavbová území, apod. Vždy s maximálním ohledem k obytným kvalitám území a ochraně životního prostředí.

Specializované výpočty a posudky

vypracováváme zejména v oblasti vodního hospodářství, ale též např. dopravy. Využíváme metod matematického modelování a geografických informačních systémů (GIS).

Poskytujeme poradenství a technickou pomoc

v oblasti tvorby a využívání geografických informačních systémů (GIS).

Vlastní vývoj software

využíváme  zejména v souvislosti s řešením komplexxních zadání, především v oblasti vodního hospodářství a GIS. Vyvíjíme především nadstavby a rozšíření standardních aplikací, ale i samostatný software.  

Komunikace Strašnice      Stavba gabionové opěrné zdi.

Vlevo: komunikace pro stavbu Residence Strašnice, EKOSPOL a.s.

Vpravo: Stavba gabiónové opěrné zdi, ulice Pod farou, Stříbrná Skalice.